Menu Close

Praktijkreglement

Hartelijk welkom in praktijk voor Huid- en Oedeemtherapie Aventurijn. Voor een soepel verloop van uw behandeling is het
van belang dat u kennis neemt van de algemene voorwaarden die gelden binnen deze praktijk. De betalingsvoorwaarden
zijn hiervan een onderdeel. Dit praktijkreglement wordt bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst aan u of aan uw
wettelijk vertegenwoordiger overhandigd.
 
Bereikbaarheid
De praktijk is telefonisch en per e-mail bereikbaar.
Tijdens behandelingen wordt de telefoon niet altijd opgenomen. Stuur een berichtje of spreek uw naam en telefoonnummer
in op de voicemail, dan wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld.
 
Toegankelijkheid
U kunt met een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist terecht bij een huidtherapeut. Sinds 2011 kan dit voor niet-
chronische aandoeningen ook zonder verwijzing, mits de huidtherapeut de DTH(direct toegankelijkheids)-cursus heeft
afgerond. Heeft u hier vragen over of wilt u weten of u hiervoor in aanmerking komt, neem dan contact op met uw
huidtherapeut.
 
Omgang cliëntengegevens
Praktijk voor Huid-en Oedeemtherapie Aventurijn verplicht zich de door u verstrekte persoonlijke gegevens op een
behoorlijke en zorgvuldige manier te verwerken en te beheren. Dit gebeurt volgens de Wet op de Geneeskundige
Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Meer informatie met betrekking tot
deze onderwerpen kunt u opvragen bij uw behandelend huidtherapeut.
 
Na afsluiting van een behandelperiode wordt altijd een verslag gestuurd naar uw verwijzend arts. Indien gewenst kunt u dit
verslag inzien.
 
Rechten en plichten
Wanneer een patiënt de hulp van een zorgverlener inroept ontstaat er een geneeskundige behandelingsovereenkomst
tussen beide partijen. Hierbij is de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) van kracht. In de WGBO
zijn een aantal rechten en plichten vastgelegd die bij een behandelingsovereenkomst nageleefd dienen te worden.
U heeft bijvoorbeeld recht op privacy, recht om uw medisch dossier in te zien en recht op goede en begrijpbare informatie.
Het is dan ook de plicht van de huidtherapeut om uw privacy te beschermen en bewaren, en om uw medisch dossier bij te
houden.
Naast deze rechten heeft u, net als de huidtherapeut, ook een aantal plichten. U dient de huidtherapeut goed, eerlijk en
volledig op de hoogte te stellen van problematiek en adviezen van de huidtherapeut zo goed mogelijk opvolgen. Een andere
belangrijke plicht is de betalingsplicht. De huidtherapeut heeft het recht om niet in te gaan op onredelijke verlangen van de
patiënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.
 
Toestemming
Voor ieder onderzoek en voor iedere behandeling is toestemming nodig van de patiënt of de wettelijk vertegenwoordiger.
Nadat het behandelplan en de eventuele risico’s en belasting van de behandeling met u besproken zijn, zal de huidtherapeut
u mondeling toestemming vragen voor akkoord tot het overgaan van de behandelingen.
Er wordt bij toestemming een notitie gemaakt in uw dossier (het zogeheten informed consent). Zonder toestemming zal er
niet behandeld worden.
 
Bij eventuele risicovolle behandelingen dient het informed consent schriftelijk aan u overhandigd te worden. Dit geeft u
ondertekend terug. Hierin verklaart u dat u op de hoogte bent van de aard van de behandeling, de beoogde effecten en de
eventuele risico’s.
 
Zorgverzekering
De meeste zorgverzekeraars vergoeden behandelingen wanneer deze worden uitgevoerd door huidtherapeuten die
aangesloten zijn bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) en als de praktijk een zorgovereenkomst heeft
afgesloten met de zorgverzekeraar. Praktijk voor Huid-en Oedeemtherapie Aventurijn heeft deze overeenkomst met bijna alle
zorgverzekeraars in Nederland.
Het is van belang om te weten in hoeverre u verzekerd bent voor huidtherapie. Aangeraden wordt de
verzekeringsvoorwaarden van uw zorgverzekeraar goed na te lezen. Als u niet voldoende verzekerd bent, of dit is bij
aanvang van de behandelingen niet duidelijk, dan bent u zelf verantwoordelijk voor de betaling van uw rekening. Deze zal
dan contant met u afgerekend worden.
 
Tarieven
Elke zorgverzekeraar hanteert op dit moment een eigen tarief voor een behandeling huidtherapie. In uw zorgpolis kunt u
opzoeken wat dit geldende tarief is.
 
Betalingsvoorwaarden

1.De betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en de huidtherapeut en worden aan u of uw wettelijk vertegenwoordiger verstrekt bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst.

2. Declaraties van de huidtherapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert u in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.

3.Zodra u in verzuim verkeert, dan is Praktijk voor Huid-en Oedeemtherapie Aventurijn gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

4. Indien u in verzuim verkeert, dan is Praktijk voor Huid-en Oedeemtherapie Aventurijn gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van u.

Verhindering
Afspraken die u niet kunt nakomen, dient u uiterlijk 24 uur voor de behandeling af te zeggen. Indien u niet of niet tijdig afzegt,
dan behoudt Praktijk voor Huid-en Oedeemtherapie Aventurijn zich het recht voor het tarief van de behandeling bij u in
rekening te brengen.
 
Klachtenregeling
Uiteraard wordt u met de grootst mogelijke zorg behandeld. Heeft u desondanks een klacht, laat het dan weten. Wordt naar
uw mening uw klacht echter niet naar tevredenheid opgelost dan kunt u een bemiddelingsgesprek aanvragen bij de
Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) (www.huidtherapie.nl). Leidt dit gesprek ook niet tot het gewenste resultaat dan kunt u zich wenden tot de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn (KCP). Het secretariaat van de KCP is ondergebracht bij het Nederlands Paramedisch Instituut in Amersfoort (www.paramedisch.org)
 
Kwaliteit
Huidtherapeuten zijn geregistreerd in de Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (wet BIG). De titel huidtherapeut is
wettelijk beschermd. Vanuit de beroepsorganisatie, de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH), wordt een actief
beleid gevoerd om de kwaliteit van huidtherapie verder te verhogen. Daarbij kunt u denken aan gedragsregels, richtlijnen
voor behandelingen en een klachtenprocedure. Ook organiseert de NVH bij- en nascholingen voor haar leden.
Huidtherapeuten zijn opgenomen in het Kwaliteitsregister Paramedici.
 
Stageplaats
Praktijk voor Huid-en Oedeemtherapie Aventurijn is een stageplaats voor huidtherapeuten in opleiding van de Hogeschool
Utrecht. Het kan dus voorkomen dat er een stagiaire meekijkt bij uw behandeling of dat u behandeld wordt door een
stagiaire. Dit gebeurt altijd onder toezicht van uw behandelend huidtherapeut en uw toestemming wordt altijd vooraf
gevraagd. Wanneer u bezwaar heeft tegen de aanwezigheid van een stagiaire of niet behandeld wilt worden door een
stagiaire dan kunt u dat vooraf aan de behandeling aangeven.
 
Website
Op de website www.huidtherapie-aventurijn.nl kunt u dit reglement en meer informatie over huid- en oedeemtherapie teruglezen.
 
Versie november 2019

Locaties

Contact